Tenesys

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW / WSPÓŁPRACOWNIKÓW TENESYS Sp. z o. o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TENESYS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wroniecka 18/5, 61-763 Poznań, zarejestrowana pod nr KRS 0000557462, Regon: 361495163, NIP: 9721255120.


2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod tel. +48 61 666 11 40 lub adresem e-mail: info@tenesys.pl lub listownie na adres ul. Wroniecka 18/5, 61-763 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.


3. TENESYS Sp. z o. o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia działań na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w zw. z art. 6 ust. 1 oraz lit. c RODO)
c) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) wewnętrznych celów administracyjnych TENESYS Sp. z o. o., w tym zarządzania personelem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, tj. w szczególności US, ZUS, podmiotowi świadczącemu obsługę prawną.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego zawarciem z Panią/Panem umowy, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Prezes Spółki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego właściwymi przepisami.


    6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:
  • dostępu do danych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  • przeniesienia danych.

  • Żądania w tych sprawach można przesłać na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Skontaktujemy się z Tobą

Wystąpił błąd. Prosimy o kontakt: info@tenesys.pl

Test CAPTCHA nie powiódł się. Spróbuj ponownie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.